Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku jest niepubliczną Uczelnią zawodową, założoną 31 stycznia 2001 roku, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 192.

Siedzibą uczelni jest miasto Gdańsk. Uczelnia może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w szczególności tworząc jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.


…ZE STRATEGII ROZWOJU UCZELNI

(…) Posłannictwem i misją Uczelni jest kształcenie cenionych absolwentów, wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu osobistym i zawodowym opartym na wiedzy oraz wnoszenie trwałego wkładu w naukowe poznanie świata i włączanie się w rozwiązywanie jego współczesnych problemów. (…)

(…) Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku przyjmuje zasadę, że podstawowym celem nauczania na realizowanych kierunkach jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy. Jednocześnie w toku kształcenia należy promować aktywne postawy obywatelskie, normy etyczno-moralne i wzorce zachowań, wyróżniające profesjonalnych i odpowiedzialnych menedżerów oraz pedagogów. Istotna rola przypada tu trosce o zachowanie standardów jakości kształcenia, bowiem jakość i efektywność kształcenia  w dużym stopniu przyczyniają się do rozwijania szeroko pojętego  kapitału ludzkiego, w tym intelektualnego, i tworzenia podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Odbywać się to powinno w takiej atmosferze i warunkach, aby z dobrodziejstw edukacji na poziomie studiów wyższych mogły skorzystać wszystkie zainteresowane osoby, bez względu na swój światopogląd oraz różnorodne problemy i sytuacje życiowe. Główną motywacją do zdobycia wykształcenia na poziomie studiów wyższych powinna być potrzeba stawania się coraz lepszym  i doskonalszym człowiekiem. (…)

WŁADZE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ W GDAŃSKU Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

WŁADZE UCZELNI
ORGANY KOLEGIALNE:

Senat

Przewodniczący: dr Roman Gawrych, MBA, prof. WSSE – Rektor Uczelni

dr inż. Zygmunt Mietlewski prof.WSSE  
dr Mariia Lutsyk       
dr inż. Jarosław Rudnicki
mgr Justyna R. Baczewska
mgr Emilia Mrozek
mgr Krystian Tafliński, MBA
mgr Katarzyna Frączewska-Wójt
ks. dr hab. Józef Kożuchowski prof. WSSE 
dr hab. Marek Marczewski prof. WSSE 
dr Bogusław Gałka prof. WSSE
dr Grażyna Kartawa-Maślakiewicz
Marzena Zienkiewicz

Rada Wydziału Pedagogiki i Zarządzania 

Przewodniczący: dr inż. Sławomir A. Niecko prof. WSSE

dr Mariia Lutsyk
dr Aleksandra Chmielewska prof. WSSE
dr inż. Jarosław Rudnicki
mgr Justyna R. Baczewska

ORGANY JEDNOOSOBOWE:

Rektor

dr Roman Gawrych, MBA, prof. WSSE, pokój 331-332, tel. (58) 500 52 06,  668 808 337,
e-mail: rektor@wsse.edu.pl 

Prorektor ds. Administracji i Jakości 

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

dr inż. Zygmunt Mietlewski prof. WSSE, pokój 302-303, tel. (58) 500 52 06,
e-mail: z.mietlewski@wsse.edu.pl

Prorektor ds. Promocji, Współpracy z Otoczeniem i Zagranicą

mgr Krystian Tafliński, pokój 302-302, tel. 604 869 547,
e-mail: ktaflinski@wsse.edu.pl

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Zarządzania
dr Mariia Lutsyk, pokój 302-303, tel. 501 13 206 
e-mail: mlustyk@wsse.edu.pl

Prodziekan ds. Praktyk Zawodowych i Jakości
dr inż. Jarosław Rudnicki,  pokój 302-303,tel. 793 332 140,

e-mail: jaroslaw.rudnicki@wsse.edu.pl

Prodziekan ds. Administracji

mgr Justyna R. Baczewska, tel. (58) 500 52 06, (29) 769 15 26, 881 777 258
e-mail: ikzostroleka@wsse.edu.pl

Prodziekan ds. Organizacji i Kadr

mgr Katarzyna Frączewska-Wójt, pokój 302, tel (58) 500 52 06, 881 777 146, (58) 500 52 22
e-mail: k.golska@wsse.edu.pl

Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego i Studiów Podyplomowych

mgr Emilia Mrozek, 881 777 816
e-mail: ikzostroleka@wsse.edu.pl

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Rektorat

pokój 331-332, tel. (58) 500 52 06, e-mail: rektor@wsse.edu.pl

Dziekanat

Kierownik: mgr Katarzyna Frączewska-Wójt, pokój 302, tel. (58) 500 52 06, 881 777 146, 585005222
e-mail: k.golska@wsse.edu.pl

Kwestura

Kwestor: mgr Marzena Rynkiewicz, pokój 307, tel. (58) 500 52 08, 881 777 835,
e-mail: kwestura@wsse.edu.pl 
Referent ds. księgowości: Jolanta Śliwińska, pokój 307, tel. (58) 500 52 08, 881 777 835,
e-mail: jolanta.sliwinska@wsse.edu.pl

Biblioteka

Dyrektor: dr Bogusław Gałka prof. WSSE, pokój 209, tel. (58) 500 52 06,
e-mail: b.galka@wsse.edu.pl

Instytut Kształcenia Zawodowego w Gdańsku

Dyrektor: mgr Katarzyna Frączewska-Wójt, pokój 302, tel. (58) 500 52 22,  881 777 146,
e-mail: k.golska@wsse.edu.pl

Instytut Kształcenia Zawodowego w Ostrołęce

Dyrektor: mgr Justyna R. Baczewska, tel. (58) 500 52 06, (29) 769 15 26, 881 777 258, 
e-mail: ikzostroleka@wsse.edu.pl

Akademickie Biuro Karier i Promocji

dr Justyna Cherchowska, tel. 505 156 380
e-mail: justyna.cherchowska@m.wsse.edu.pl 

Archiwum

Zadania  realizuje Kwestura w porozumieniu z Dziekanatem

KOMISJE, ZESPOŁY, WYDAWNICTWA  

Komisja Rekrutacyjna

Przewodnicząca: dr Aleksandra Chmielewska prof. WSSE

Komisja Stypendialna

I instancja: Przewodniczący: dr inż. Jarosław Rudnicki – Prodziekan ds. Praktyk Zawodowych i Jakości

Komisja dyscyplinarna ds. studenckich

Przewodniczący: dr Bogusław Gałka prof. WSSE

Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Marczewski, prof. WSSE

Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący: 

Wydawnictwo Sofia            

Kierownik: prof. dr hab. Marek Marczewski, prof. WSSE

Czasopismo Przegląd Samorządowy Pomorze

Redaktor Naczelny: mgr Krystian Tafliński

INNI KIEROWNICY PRZEDSIĘWZIĘĆ

Studia podyplomowe:

mgr Justyna R. Baczewska, tel. 881 777 258, e-mail: justyna_b6@admin
mgr Iwona M. Cwalińska, tel. 881 777 334, e-mail: magdalena.cwalinska@admin
mgr Katarzyna Frączewska-Wójt, tel. 881 777 146, e-mail: k.golska@wsse.edu.pl
mgr Emilia Mrozek, tel. 881 777 816, e-mail: emilia.ceberek@interia.pl   

Samorząd Studencki

Opiekun: dr Justyna Cherchowska, tel. 505 156 380
e-mail: justyna.cherchowska@m.wsse.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

mgr Paulina Reglińska

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

prof. dr hab. Ryszard Andruszkiewicz
prof. dr hab. Janka Bursova

prof. dr hab. Józef Kożuchowski
prof. dr hab. Grzegorz Majkowski
dr hab. Marek Marczewski, prof. WSSE
dr inż. Zygmunt Mietlewski, prof. WSSE
dr Mariia Lutsyk
dr Aleksandra Chmielewska, prof. WSSE
dr Bogusław Gałka, prof. WSSE
dr Roman Gawrych, MBA, prof. WSSE
dr Justyna Cherchowska
dr inż. Jarosław Rudnicki
dr Grzegorz Grzelak
dr Agnieszka Iłendo-Milewska
dr Grażyna Kartawa-Maślakiewicz
dr Piotr Kosiak, prof. WSSE
dr Waldemar Kunz
dr Andrey Lymar
dr Janusz Obrębski
dr Anna Sternicka
dr Paulina Szczerbo-Sawicka
dr Iwona Wirkus-Romanowska
mgr Justyna R. Baczewska
mgr Beata Browarczyk
mgr Iwona M. Cwalińska
mgr Wioletta Domurad-Pragacz
mgr Agnieszka Fąk-Mróz
mgr Katarzyna Frączewska-Wójt
mgr Magdalena Jabłońska
mgr Ewa Kroplewska-Kuśnierz
mgr Witold Krukowski
mgr Anna Kuliś
mgr Łukasz Kuśnierz
mgr Katarzyna Lalko
mgr Emilia Mrozek
mgr Eugeniusz M. Nowicki
mgr Anna Płoska
mgr Arkadiusz Radomski
mgr Marzena Rawa-Kotowska
mgr Paulina Reglińska
mgr Urszula Sierżant
mgr Marianna Kowalik – Świrska
mgr Krystian Tafliński
mgr Anna Wirska
mgr Agnieszka Zalewska
mgr Krzysztof Żebrowski