PROGRAM STUDIÓW MBA

Zarządzanie mieniem państwowym i samorządowym
Władztwo korporacyjne
Zarządzanie strategiczne
Marketing społeczny
Zarzadzanie innowacjami i projektami
Ekonomia menadżerska
Psychologia zarządzania
Zarządzanie zmianą
Public Relations, Social Media i Brand Management
Prawo gospodarcze
Zarządzanie talentami i coaching
Koncepcje przywództwa
Etyka zarządzania
Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO), i członków rad nadzroczych
CSR (Społeczna odpowiedzialność biznesu)
Negocjacje i mediacje w zarzadzaniu
Etykieta w pracy i protokół dyplomatyczny
Zarządzanie kryzysowe
Rachunkowość zarządcza
Projektowanie przyszłości zarządzania
Seminarium – praca końcowa