PRORGAM STUDIÓW:

Zarządzanie talentami i coaching
Psychologia zarządzania
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie projektami w jednostkach administracji publicznej
Zarządzanie zmianą
Ekonomia menadżerska
Zarządzanie mieniem państwowym i samorządowym
Public Relations, Social Media i Brand Management
Koncepcje przywództwa  i zarządzania w administracji
Negocjacje i mediacje w zarządzaniu
Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych
Marketing społeczny
Prawo gospodarcze
Etyka zarządzania
Władztwo Korporacyjne
CSR (Społeczna odpowiedzialność biznesu)
Etykieta w pracy i protokół dyplomatyczny
Zarządzanie kryzysowe
Rachunkowość zarządcza
E-administracja
Prawo administracyjne
Idea PPP
Współpraca administracji z NGO
Funkcja nadzorcza i kontrolna administracji. Dostęp do informacji publicznej
Pozyskiwanie środków zewnętrznych w administracji